ไทย | English

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง
ผู้บัญชาการทหารอากาศ

ประวัติส่วนตัว  
วันเดือนปีเกิด : ๗ มี.ค. ๒๔๙๗
คู่สมรส : นางจินตนา จั่นตอง

การศึกษา - โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๑๓
- โรงเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ ๒๐
- โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๕๕ ปี ๒๕๒๙
- โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๓๔ ปี ๒๕๓๓
- วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที ๓๒ ปี ๒๕๔๑
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๔๘ ปี ๒๕๔๙
- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต ปี ๒๕๔๘

ตำแหน่งที่สำคัญ - นายทหารยุทธการและการฝึก ฝ่ายยุทธการ แผนกอำนวยการ กองบิน ๔ เมื่อ ๑ ต.ค.๒๕๒๙
- นักบินประจำ กองบังคับการ กองบิน ๑ เมื่อ ๑ ต.ค.๒๕๓๒
- หัวหน้าแผนกอำนวยการ กองบิน ๑ เมื่อ ๑๗ ต.ค.๒๕๓๓
- ผู้บังคับฝูงบิน ๑๐๓ กองบิน ๑ กองพลบินที่ ๒ เมื่อ ๑ ต.ค.๒๕๓๔
- เสนาธิการกองบิน ๑ กองพลบินที่ ๒ เมื่อ ๑ ต.ค.๒๕๓๕
- รองผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารอากาศ เมื่อ ๑ ต.ค.๒๕๓๗
- ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารอากาศ เมื่อ ๑ ต.ค.๒๕๓๙
- ผู้บังคับการกองบิน ๑ กองพลบินที่ ๒ กองบัญชาการยุทธทางอากาศ เมื่อ ๑ ต.ค.๒๕๔๑
- ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศไทยประจำกรุงบอนน์, รักษาการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศไทยประจำกรุงปารีส, รักษาการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศไทยประจำกรุงโรม เมื่อ ๑ ต.ค.๒๕๔๓
- รองเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ เมื่อ ๑ ต.ค.๒๕๔๖
- เสนาธิการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ กองบัญชาการยุทธทางอากาศ เมื่อ ๑ ต.ค.๒๕๔๗
- เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ เมื่อ ๑ เม.ย.๒๕๔๘
- เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ เมื่อ ๑ ต.ค.๒๕๔๙
- ผู้ช่วยเสนาธิการทหารอากาศฝ่ายยุทธการ เมื่อ ๑ ต.ค.๒๕๕๐
- รองเสนาธิการทหารอากาศ เมื่อ ๑ ต.ค.๒๕๕๑
- เสนาธิการทหารอากาศ เมื่อ ๑ ต.ค.๒๕๕๒
- ผู้ช่วยผู้บัญชาการททหารอากาศ เมื่อ ๑ ต.ค.๒๕๕๔

ตำแหน่งปัจจุบัน - ผู้บัญชาการททหารอากาศ เมื่อ ๑ ต.ค.๒๕๕๕

เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญตรา - ประถมาภรณ์ช้างเผือก เมื่อ ๕ ธ.ค.๒๕๔๙
- ประถมาภรณ์มงกุฎไทย เมื่อ ๕ ธ.ค.๒๕๔๖
- ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก เมื่อ ๕ ธ.ค.๒๕๔๐
- ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย เมื่อ ๕ ธ.ค.๒๕๓๖

ราชการพิเศษ - ราชองครักษ์เวร เมื่อ ๑๔ ก.พ.๒๕๔๒