คำชี้แจง

 1. รายชื่อเว็บไซต์ดังต่อไปนี้ ใช้สำหรับการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ที่อยู่ในระบบอินทราเน็ต ทอ.
 2. หากท่านคลิกลิงค์(ชื่อหน่วยงาน)แล้ว แต่ไม่สามารถเข้าชมเว็บไซต์ได้ แสดงว่าท่านอยู่นอกเครือข่าย ทอ.
 3. กรณีที่ท่านต้องการใช้งาน หรือมีปัญหาเกี่ยวกับระบบเครือข่าย(เช่น เข้าชมเว็บไซต์ไม่ได้) ขอให้แจ้งที่ สอ.ทอ. (2-6461)

 4. สำหรับ นขต.ทอ. ที่มีเว็บไซต์อินทราเน็ต(ที่ใช้งานอยู่จริง) ขอให้แจ้ง URL เพื่อเชื่อมโยงลิงค์ที่ถูกต้องได้ที่ สอ.ทอ. (2-6461)

 • หน้าแรกเว็บไซต์อินทราเน็ตกองทัพอากาศ (www.is.rtaf.mi.th)

 • กองทัพอากาศ (กองบัญชาการ)
  ส่วนบัญชาการ
  ส่วนกำลังรบ
  ส่วนส่งกำลังบำรุง
  ส่วนการศึกษา
  ส่วนกิจการพิเศษ