ไทย | English

พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง
ผู้บัญชาการทหารอากาศ

ประวัติส่วนตัว  
วันเดือนปีเกิด : ๑ พฤษภาคม ๒๔๙๙
คู่สมรส : พลอากาศตรีหญิง  อุดมลักษณ์ สนแจ้ง 

การศึกษา - โรงเรียนเตรียมทหาร  รุ่นที่ ๑๔
- โรงเรียนนายเรืออากาศ  รุ่นที่ ๒๑
- โรงเรียนนายเรืออากาศเยอรมัน ปี ๒๕๑๙ 
- MASTER OF ENGINEERING ปี ๒๕๒๓ 
- โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๕๖ 
- โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๓๓ 
- วิทยาลัยเสนาธิการทหาร  รุ่นที่ ๓๕ 
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ ๑๙

ตำแหน่งที่สำคัญ - หัวหน้าแผนกสถิติและวิเคราะห์ กองนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารอากาศ
 เมื่อ ๑ ต.ค.๒๕๓๒
- นายทหารฝ่ายเสนาธิการ กองนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารอากาศ
 เมื่อ ๑ ต.ค.๒๕๓๕
- เสนาธิการกองบิน ๔๖ กองพลบินที่ ๓
เมื่อ ๑ ต.ค.๒๕๓๗
- รองผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารอากาศ
 เมื่อ ๑ ต.ค.๒๕๓๙
- ผู้อำนวยการกองงบประมาณ สำนักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ
  เมื่อ ๑ ต.ค.๒๕๔๑
- นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำสำนักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ
เมื่อ ๑ เม.ย.๒๕๔๕
- รองเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ เมื่อ ๑ ต.ค.๒๕๔๗
- ผู้ช่วยปลัดบัญชีทหารอากาศ เมื่อ ๑ ต.ค.๒๕๔๘
- ผู้ช่วยเสนาธิการทหารอากาศฝ่ายยุทธบริการ เมื่อ ๑ ต.ค.๒๕๕๒
- ปลัดบัญชีทหารอากาศ เมื่อ ๑ ต.ค.๒๕๕๕
- ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ  เมื่อ ๒ เม.ย.๒๕๕๖
- เสนาธิการทหารอากาศ เมื่อ ๑ ต.ค.๒๕๕๖

ตำแหน่งปัจจุบัน - ผู้บัญชาการทหารอากาศ เมื่อ ๑ ต.ค.๒๕๕๗

เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญตรา - มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก เมื่อ ๕ ธ.ค.๒๕๕๖
- มหาวชิรมงกุฏ เมื่อ ๕ ธ.ค.๒๕๕๓
- ประถมาภรณ์ช้างเผือก เมื่อ ๕ ธ.ค.๒๕๕๐
- ประถมาภรณ์มงกุฎไทย เมื่อ ๕ ธ.ค.๒๕๔๗
- ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก เมื่อ ๕ ธ.ค.๒๕๔๒
- ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย เมื่อ ๕ ธ.ค.๒๕๓๖

ราชการพิเศษ - ที่ปรึกษา รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  เมื่อ ๒๓ มิ.ย.๒๕๕๗
- สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อ ๓๑ ก.ค.๒๕๕๗